Klimapartnerskabets fire fokusområder

Klimapartnerskabet arbejder med idégenerering, modning og gennemførelse af projekter indenfor områderne: fleksibelt elforbrug, kollektiv varmeforsyning, grøn mobilitet og lokal produktion af grøn strøm.

Dette bygger videre på arbejdet med de 6 kerneområder, som dannede rammen om arbejdet i klimapartnerskabet det første år fra september 2021 til sommeren 2022.

Fleksibelt elforbrug

Fleksibelt industrielt elforbrug bidrager til elnetselskabernes udfordringer med balancen i elnettet og udbygningen.
Tilslutning af vindmøller, solceller, elbilsladere, varmepumper mm. øger ustabiliteten i elnettet. Fleksibelt industrielt elforbrug skal bidrage til elnetselskabernes håndtering af udfordringer med balancen i elnettet og øger frihedsgraderne i forhold til udbygning af elnettet. 

I Klimapartnerskab Vejle Nord arbejder vi dels med at identificere kilder til fleksibelt elforbrug og dels med værdien af fleksibiliteten for ”ejeren” og de aktører, som har gavn af den.
Klimapartnerskab Vejle Nord udfordrer det traditionelle udgangspunkt for erhvervslivets forsyningsløsninger, som ofte er den enkelte virksomhed. Ved at inddrage erhvervslivet bredt og udarbejde en samlet forsyningsmodel for Vejle Nord for perioden 2022-2050 skabes grundlag for at udnytte synergien mellem flere virksomheder forsyningsbehov og samspillet med kollektive forsyningssystemer, fx fjernvarmen.

Kollektiv varmeforsyning

Der er potentiale i kollektiv varmeforsyning, der inddrager det brede erhvervsliv i Vejle Nord.

Grøn mobilitet

Som transportknudepunkt er Vejle Nord en vigtig brik for nedbringelse af klimaaftrykket fra såvel person- som godstransport.
Vejle Kommunes Mobilitetsplan 2018-2030 udpeger Vejle Nord som naturligt knudepunkt for trafikken til/fra Vejle fra nord. I klimapartnerskabet tager vi afsæt i Vejle Kommunes klimaplan 2020-2050, som sigter på en kraftig styrkelse af den eldrevne trafik for personbiler i 2030 og for al trafik i 2050, og arbejder med projekter, som bidrager til kommunens arbejde i Klimapartnerskabet for Transport ved at støtte op om indsatsen for at gøre den kollektive trafik i Vejle mere grøn og samtidig øge offentlighedens adgang til ladeinfrastruktur. 

Herved støtter klimapartnerskabet også op om målsætningerne i Regeringens klimaplan, hvor en betydelig andel af den samlede CO2-reduktion skal komme fra landtransporten.
I 2021 brugte virksomhederne i Vejle Nord 236 GWh el, hvoraf mere end halvdelen gik til proces-el, fx køling. Alle virksomheder oplever pres fra kunder, investorer og myndigheder for reelt at styrke bæredygtigheden (Walk the Talk), og energikrisen i 2021-22 har samtidig øget fokus på forsyningssikkerhed. 

Lokal produceret grøn strøm fra nye solcelleanlæg og vindmøller er et fokusområde for klimapartnerskabet, da det bidrager markant og synligt til opfyldelse af virksomhedernes og Vejle Kommunes klimamålsætninger.

Lokal produktion af grøn strøm

I 2030 har Vejle Kommune som mål, at 30% af elforbruget i kommunen skal produceres af lokale vindmøller. 

Kerneområder for det første års arbejde i klimapartnerskabet

I det første år arbejdede klimapartnerskabets bredt med idégenerering, projekter og tiltag inden for områderne: digitalisering, energieffektivisering, kollektive forsyningsløsninger, mobilitet, rammevilkår og sektorkobling. Fra sommeren 2022 blev arbejdet koncentreret om konkrete projekter indenfor de 4 fokusområder beskrevet ovenfor.

Digitalisering

Digitalisering på alle niveauer, fra styring og kontrol af distribuerede anlæg og udstyr til understøttelse af energifællesskaber, er en forudsætning for grøn omstilling. På tværs af alle indsatsområder bliver digitalisering et bærende element til mobilisering af forbrugere samt til effektivisering af energiudnyttelsen f.eks. via digitale handelspladser og intelligent styringsinfrastruktur.

Mobilitet

Ifølge Energistyrelsens Klimastatus og –fremskrivning 2021 for transportsektoren var transportsektorens udledninger i 2019 13,5 mio. ton CO2e svarende til 29 pct. af de samlede danske udledninger. Vejle Nord er et centralt transportknudepunkt i Danmark og kan derfor spille en væsentlig rolle i forhold til nedbringelse af klimaaftrykket fra gods- og persontransport både internt i Vejle Nord og den transport, som passerer dagligt.

Energieffektivisering

I 2018 vurderede Dansk Energi, "... at der i 2020 er et effektiviseringspotentiale på 23 pct. i produktionserhverv og 16 pct. i handels- og serviceerhverv ..." med tilbagebetalingstider på op til 10 år. Effektiviseringspotentialet findes overalt i processer og anlæg og kan realiseres ved reduktion af overskudsproduktion, effektivisering af energiforbrugende processer og udskiftning til mere energieffektive anlæg og udstyr. Eventuel overskudsenergi, fx i form af overskudsvarme, skal nyttiggøres i størst muligt omfang via fælles forsyningsløsninger og sektorkobling.

Kollektive forsyningsløsninger

Klimapartnerskab Vejle Nord udfordrer det traditionelle udgangspunkt for erhvervslivets forsyningsløsninger, som ofte er den enkelte virksomhed. Ved at inddrage ervhervslivet bredt og udarbejde en samlet forsyningsmodel for Vejle Nord for perioden 2022-2050 skabes grundlag for at udnytte synergien mellem flere virksomheder forsyningsbehov og samspillet med kollektive forsyningssystemer, fx el og fjernvarme.

Rammevilkår

Hovedparten af erhvervslivets klimaudfordringer kan tackles med allerede kendte løsninger og teknologier! Når de ikke "bare" tages i brug allerede "nu" skyldes det fx. at teknologier skal modnes yderligere for at blive økonomisk attraktive, men det skyldes også barrierer i virksomhedernes rammevilkår, fx fra lovgivning, regulering, afgiftssystemer, lokalplaner mm. Klimapartnerskab Vejle Nord fokuserer både på rentable, bæredygtige og innovative løsninger indenfor gældende rammevlikår og på samtidig at udfordre rammevilkårene med konkrete forslag til justeringer, som kan fremme den grønne omstilling i erhvervslivet.

Sektorkobling

"Hvis vi skal nå målet om 70 procents reduktion af CO2 i 2030, skal der ske en gennemgribende grøn omstilling, hvor størstedelen af energisystemet kommer til at køre på grøn strøm. Det kræver en tæt integration af energisystemet, hvor alle dele fra produktion til forbrug spiller bedre sammen." Sådan skriver Dansk Energi i en nyhed fra 20. november 2020, som lægger op til et samarbejde i Erhvervslivets Klimaalliance om udvikling af en national strategi for sektorkobling. I Klimapartnerskab Vejle Nord fokuseres der på det konkrete potentiale i sektorkobling i Vejle Nord og på hvordan dette potentiale kan realiseres helt eller delvis i en fornuftig balance med andre løsninger til erhvervslivet.
I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment