Klimapartnerskabets seks kerneområder

Klimapartnerskabet arbejder med idégenerering, projekter og tiltag inden for områderne: digitalisering, energieffektivisering, kollektive forsyningsløsninger, mobilitet, rammevilkår og sektorkobling.

Digitalisering

Digitalisering på alle niveauer, fra styring og kontrol af distribuerede anlæg og udstyr til understøttelse af energifællesskaber, er en forudsætning for grøn omstilling. På tværs af alle indsatsområder bliver digitalisering et bærende element til mobilisering af forbrugere samt til effektivisering af energiudnyttelsen f.eks. via digitale handelspladser og intelligent styringsinfrastruktur.

Mobilitet

Ifølge Energistyrelsens Klimastatus og –fremskrivning 2021 for transportsektoren var transportsektorens udledninger i 2019 13,5 mio. ton CO2e svarende til 29 pct. af de samlede danske udledninger. Vejle Nord er et centralt transportknudepunkt i Danmark og kan derfor spille en væsentlig rolle i forhold til nedbringelse af klimaaftrykket fra gods- og persontransport både internt i Vejle Nord og den transport, som passerer dagligt.

Energieffektivisering

I 2018 vurderede Dansk Energi, "... at der i 2020 er et effektiviseringspotentiale på 23 pct. i produktionserhverv og 16 pct. i handels- og serviceerhverv ..." med tilbagebetalingstider på op til 10 år. Effektiviseringspotentialet findes overalt i processer og anlæg og kan realiseres ved reduktion af overskudsproduktion, effektivisering af energiforbrugende processer og udskiftning til mere energieffektive anlæg og udstyr. Eventuel overskudsenergi, fx i form af overskudsvarme, skal nyttiggøres i størst muligt omfang via fælles forsyningsløsninger og sektorkobling.

Kollektive forsyningsløsninger

Klimapartnerskab Vejle Nord udfordrer det traditionelle udgangspunkt for erhvervslivets forsyningsløsninger, som ofte er den enkelte virksomhed. Ved at inddrage ervhervslivet bredt og udarbejde en samlet forsyningsmodel for Vejle Nord for perioden 2022-2050 skabes grundlag for at udnytte synergien mellem flere virksomheder forsyningsbehov og samspillet med kollektive forsyningssystemer, fx el og fjernvarme.

Rammevilkår

Hovedparten af erhvervslivets klimaudfordringer kan tackles med allerede kendte løsninger og teknologier! Når de ikke "bare" tages i brug allerede "nu" skyldes det fx. at teknologier skal modnes yderligere for at blive økonomisk attraktive, men det skyldes også barrierer i virksomhedernes rammevilkår, fx fra lovgivning, regulering, afgiftssystemer, lokalplaner mm. Klimapartnerskab Vejle Nord fokuserer både på rentable, bæredygtige og innovative løsninger indenfor gældende rammevlikår og på samtidig at udfordre rammevilkårene med konkrete forslag til justeringer, som kan fremme den grønne omstilling i erhvervslivet.

Sektorkobling

"Hvis vi skal nå målet om 70 procents reduktion af CO2 i 2030, skal der ske en gennemgribende grøn omstilling, hvor størstedelen af energisystemet kommer til at køre på grøn strøm. Det kræver en tæt integration af energisystemet, hvor alle dele fra produktion til forbrug spiller bedre sammen." Sådan skriver Dansk Energi i en nyhed fra 20. november 2020, som lægger op til et samarbejde i Erhvervslivets Klimaalliance om udvikling af en national strategi for sektorkobling. I Klimapartnerskab Vejle Nord fokuseres der på det konkrete potentiale i sektorkobling i Vejle Nord og på hvordan dette potentiale kan realiseres helt eller delvis i en fornuftig balance med andre løsninger til erhvervslivet.
I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment