Klimapartnerskab Vejle Nord

Partnerskabet udvikler konkrete projekter og tiltag, der bidrager til grøn omstilling for virksomheder i Vejle Nord. Ambitionen er at bidrage til, at Vejle Kommune bliver klimaneutral senest i 2050.

Vejle Kommunes ambition er at være klimaneutral senest i 2050

Vejle kommune skal vælge blandt flere veje til klimaneutralitet i 2050.

Klimapartnerskab Vejle Nord er et langsigtet strategisk samarbejde mellem Vejle Kommune og erhvervslivet i Vejle Nord om muligheder og konsekvenser af fælles initiativer og konkrete løsninger, der skaber incitamenter til at udnytte enhver grøn kilowattime samfundsøkonomisk og forretningsmæssigt optimalt, og som samtidig bidrager til grøn omstilling og Vejle Kommunes mål om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030 samt langsigtede mål om klimaneutralitet i 2050!

I forhold til grøn omstilling er Vejle Nord et unikt by-/erhvervsområde

Vejle Nord er, med sine private og kollektive boligformer, sin detailhandel, liberale erhverv, industri samt offentlige institutioner på et afgrænset areal med alle former for forsyningsvirksomhed og infrastruktur, et interessant område i forhold til understøttelse af den grønne omstilling med kollektive forsyningsløsninger.

Der er et samspil mellem forbrugstyper, forsyningsarter og energiformer, som afspejler det moderne samfund, og nye innovative og kommercielt bæredygtige energiløsninger kan udvikles og demonstreres i realtid, hvorved der skabes ny viden, samtidig med at løsningerne understøtter klimamæssige målsætninger for 2030 og 2050!

Erhverslivet i Vejle Nord ønsker at gå forrest samt at bidrage aktivt

DANDY Business Park A/S, Exxit 59 A/S, Fertin Pharma A/S og Grundejerforeningen Lysholt er gået sammen med Vejle Kommune om at danne Klimapartnerskab Vejle Nord, fordi virksomhederne ønsker at bidrage aktivt til udfordringerne med klimaforandringer i samarbejde om fælles løsninger.

Klimapartnerskab Vejle Nord har til formål at svare på sådanne spørgsmål!

Virksomhederne er dog usikre på, hvad de skal gøre og hvornår, så løsningerne også er økonomisk bæredygtige.

 • Hvilke teknologier er modne hvornår?
 • Hvad skal der ske med mobiliteten (brint, el….)?
 • Hvordan genbruges affald til ressourcer?
 • Er en fælles løsning med naboerne en fordel?
 • Hvad har kollektive forsyningsselskaber på planerne?
 • Hvilke love, regulering og regler for støtte gælder?
 • Hvilke muligheder og restriktioner gælder lokalt?
Grundejerforening Lysholt

Klimapartnerskabet skal skabe sparring og konkrete resultater

Det er et helt centralt ønske fra virksomhederne, at der med Klimapartnerskab Vejle Nord skabes et varigt, aktivt og fremsynet erhvervsnetværk med fokus på:

 • Fælles aktiviteter og kollektive løsninger
 • Vidensdeling og sparring om best practice
 • Indflydelse på udvikling af rammevilkår
 • Synlighed lokalt, regionalt og nationalt

Desuden skal partnerskabet bidrag til den enkelte virksomheds klima- og energistrategi med relevante fremtidsscenarier, konkrete løsningsideer samt overordnede økonomiske og tidsmæssige rammer

Og støtte op om Vejle Kommunes strategiske energiplanlægning

De første 6 måneder af Klimapartnerskabets virke fokuserer på udarbejdelse af en strategisk energiplan for Vejle Nord, som på samtidig vil bidrage til operationalisering af Vejle Kommunes klimaplan på flere  indsatsområder:

 • 1) Energi
 • 2) Grøn transport
 • 6) Fra affald til ressource
 • 7) Grønt erhvervsliv

Desuden vil Klimapartnerskab Vejle Nord danne model for etablering af flere klimapartnerskaber med erhvervslivet i andre dele af Vejle Kommune

De første 6 måneder har fokus på at skabe liv i klimapartnerskabet

Klimapartnerskabet går straks igang med at tilbyde virksomhederne inspiration og sparring om relevante problemstillinger og udfordringer i forhold til deres egen grønne omstilling.

Det vil blandt andet ske ved Gå-hjem-møder, som fokuserer på at skabe netværk mellem virksomheder med sammenfaldende udfordringer og behov. På Gå-hjem-møderne får virksomhederne ligeledes mulighed for at møde potentielle leverandører af konkrete løsninger.

Det vil også ske ved, at virksomhederne invitere på besøg for at fortælle om deres egne udfordringer og erfaringer fra arbejdet med dem samt for at vise eventuelle løsninger frem.

 

Og etablere et godt fundament for klimapartnerskabets arbejde

Den strategiske energiplan vil anvise en vej til klimaneutralitet i Vejle Nord i 2050 med en strategi og en roadmap for initiativer med tilhørende økonomisk ramme og omhandle:

 • Aktuel status for forsyningsbehov og klimaaftrykt i området
 • Udviklingen i forsyningsbehov og klimaaftryk i området frem til 2050
 • Forudsætningerne for denne udvikling i form af individuelle og kollektive løsninger
 • Redegørelse for barrierer og muligheder
 • Anbefaling af indsatsområder

Den strategiske energiplan bygger på en modellering af forsyningsbehovene i Vejle Nord frem til 2050 og kommer med anbefalinger til kommunen og erhvervslivet af konkrete områder, der bør fokuseres på lokalt, regionalt og nationalt.

Virksomhederne får konkret værdi af branche-/virksomhedsanalyser

Analyserne skal identificere de branchespecifikke udfordringer med klimaaftryk i Vejle Nord og redegøre for barrierer og muligheder for at løse udfordringerne. Konkret vil branche- og virksomhedsanalyser berøre:

1
Branchens aktuelle situation mht. energi- og forsyningsbehov samt klimaaftryk
2
Modellering af branchens forretning, herunder energikrævende processer
3
Scenarie for udviklingen af branchens forretning, energibehov og klimaaftryk
4
Scenarier for branchens rammevilkår, fx. markeder, lovgivning og teknologi
5
Redegørelse for barrierer og muligheder for branchen til at løse udfordringerne
6
Roadmap for implementering af individuelle og kollektive forsyningsløsninger
7
Overordnet økonomisk ramme til at realisere den anbefalede roadmap

Den strategiske energiplan for Vejle Nord i marts 2022

Klimapartnerskabet skal være rammen om et varigt og strategisk samarbejde mellem alle interesserede virksomheder i Vejle Nord med det formål at finde løsninger på områdets og virksomhedernes aktuelle og fremtidige forsyningsbehov, som samtidig støtter op om Vejle Kommunes og virksomhedernes egne ambitioner om at opnå klimaneutralitet senest i 2050.

Det første 6 måneder af Klimapartnerskabets virke har til formål at etablere partnerskabet formelt og udarbejde en strategisk energiplan for Vejle Nord, der efterfølgende vil tjene som rammeprogram for partnerskabets arbejde.

Klimapartnerskabet skal have en permanent organisation fra 2022

Der startes op med en projektorganisation, hvis styregruppe består af :

 • Formand er Direktør for Grundejerforeningen Lysholt samt DANDY Business Park, Jørgen Andersen
 • Teknik- og Miljødirektør i Vejle Kommune, Michael Sloth
 • CEO i Exxit 59, Peter Heide Wessel
 • CFO i Fertin Pharma, Michael Thomsen

Projektleder er Ivan Kristian Pedersen, ND4 Services ApS

I projektgruppen sidder repræsentanter for DANDY Business Park, Exxit 59, Fertin Pharma og Vejle Kommune

Forsyningsvirksomhederne i Vejle Nord er Energinet, Evida, KONSTANT Net, N1 (Norlys) og TREFOR Infrastruktur

Følgegruppen omfatter branche- og klyngeorganisationer, rådgivervirksomheder, teknologivirksomheder og vidensinstitutioner

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment