Klimapartnerskab Vejle Nord

Partnerskabet udvikler konkrete projekter og tiltag, der bidrager til grøn omstilling for virksomheder i Vejle Nord. Ambitionen er at bidrage til, at Vejle Kommune bliver klimaneutral senest i 2050.

Vejle Kommunes ambition er at være klimaneutral senest i 2050

Vejle kommune skal vælge blandt flere veje til klimaneutralitet i 2050.

Klimapartnerskab Vejle Nord er et langsigtet strategisk samarbejde mellem Vejle Kommune og erhvervslivet i Vejle Nord om muligheder og konsekvenser af fælles initiativer og konkrete løsninger, der skaber incitamenter til at udnytte enhver grøn kilowattime samfundsøkonomisk og forretningsmæssigt optimalt, og som samtidig bidrager til grøn omstilling og Vejle Kommunes mål om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030 samt langsigtede mål om klimaneutralitet i 2050!

I forhold til grøn omstilling er Vejle Nord et unikt by-/erhvervsområde

Vejle Nord er, med sine private og kollektive boligformer, sin detailhandel, liberale erhverv, industri samt offentlige institutioner på et afgrænset areal med alle former for forsyningsvirksomhed og infrastruktur, et interessant område i forhold til understøttelse af den grønne omstilling med kollektive forsyningsløsninger.

Der er et samspil mellem forbrugstyper, forsyningsarter og energiformer, som afspejler det moderne samfund, og nye innovative og kommercielt bæredygtige energiløsninger kan udvikles og demonstreres i realtid, hvorved der skabes ny viden, samtidig med at løsningerne understøtter klimamæssige målsætninger for 2030 og 2050!

Erhverslivet i Vejle Nord ønsker at gå forrest samt at bidrage aktivt

DANDY Business Park A/S, Exxit 59 A/S og Fertin Pharma A/S er sammen med Vejle Kommune grundlæggerne af Klimapartnerskab Vejle Nord og ønsker derigennem at bidrage aktivt til udfordringerne med klimaforandringer i samarbejde om fælles løsninger.

Virksomhederne arbejder med en række spørgsmål, som er relevante, når løsningerne også skal være økonomisk bæredygtige.

 • Hvilke teknologier er modne hvornår?
 • Hvad skal der ske med mobiliteten (brint, el….)?
 • Hvordan genbruges affald til ressourcer?
 • Er en fælles løsning med naboerne en fordel?
 • Hvad har kollektive forsyningsselskaber på planerne?
 • Hvilke love, regulering og regler for støtte gælder?
 • Hvilke muligheder og restriktioner gælder lokalt?

Klimapartnerskabet skal skabe sparring og konkrete resultater

Det er et ønske fra virksomhederne, at der med Klimapartnerskab Vejle Nord skabes et varigt, aktivt og fremsynet erhvervsnetværk med fokus på:

 • Fælles aktiviteter og kollektive løsninger
 • Vidensdeling og sparring om best practice
 • Indflydelse på udvikling af rammevilkår
 • Synlighed lokalt, regionalt og nationalt

Samarbejdet virksomhederne imellem bidrager til den enkelte virksomhed klima- og energistrategi med fx med relevante fremtidsscenarier, konkrete løsningsideer samt overordnede økonomiske og tidsmæssige rammer

Og støtte op om Vejle Kommunes strategiske energiplanlægning

Fra sommeren 2022 har Klimapartnerskabet fokuseret på at identificere, modne og gennemføre konkrete projekter indenfor fleksibelt industrielt elforbrug, kollektiv varmeforsyning, grøn mobilitet og lokal produktion af grøn strøm, som samtidig vil bidrage til operationalisering af Vejle Kommunes klimaplan på flere indsatsområder:

 • 1) Energi
 • 2) Grøn transport
 • 6) Fra affald til ressource
 • 7) Grønt erhvervsliv

Desuden vil Klimapartnerskab Vejle Nord arbejde på at udbrede modellen for etablering af flere klimapartnerskaber med erhvervslivet i andre dele af Vejle Kommune

De første 9 måneder (Oktober 2021 - Juni 2022) var der fokus på at skabe liv i klimapartnerskabet

Klimapartnerskabet gik igang med at tilbyde virksomhederne inspiration og sparring om relevante problemstillinger og udfordringer i forhold til deres egen grønne omstilling.

Det skete blandt andet ved Gå-hjem-møder, som fokuserede på at skabe netværk mellem virksomheder med sammenfaldende udfordringer og behov. På Gå-hjem-møderne fik virksomhederne ligeledes mulighed for at møde potentielle leverandører af konkrete løsninger.

Det skete også ved, at virksomhederne kunne invitere på besøg for at fortælle om deres egne udfordringer og erfaringer fra arbejdet med dem samt for at vise eventuelle løsninger frem.

 

Og på etablere et godt fundament for klimapartnerskabets arbejde

En strategiske energiplan skulle anvise en vej til klimaneutralitet i Vejle Nord i 2050 med strategi og roadmap for initiativer med tilhørende økonomisk ramme og blandt andet omhandle:

 • Aktuel status for forsyningsbehov og klimaaftrykt i området
 • Udviklingen i forsyningsbehov og klimaaftryk i området frem til 2050
 • Forudsætningerne for denne udvikling i form af individuelle og kollektive løsninger
 • Redegørelse for barrierer og muligheder
 • Anbefaling af indsatsområder

Den strategiske energiplan bygger på en modellering af forsyningsbehovene i Vejle Nord frem til 2050 og kommer med anbefalinger til kommunen og erhvervslivet af konkrete områder, der bør fokuseres på lokalt, regionalt og nationalt.

Klimapartnerskabet er baseret på en projektorienteret organisation fra sommeren 2022

Projektorganisationen ledes af en styregruppe bestående af :

 • Formand er Direktør i Bagger-Sørensen & Co. og repræsentant for DANDY Business Park, Jørgen Andersen
 • Teknik- og Miljødirektør i Vejle Kommune, Michael Sloth
 • CEO i M+ Invest og repræsentant for Exxit 59, Claus Porsgaard
 • CFO i Fertin Pharma, Michael Thomsen

Projektleder er Ivan Kristian Pedersen, ND4 Services ApS

I Klimapartnerskab Vejle Nord har vi en ambition om, at Vejle Kommune skal være klimaneutral senest i 2050. Det kræver, at erhvervslivet tager ansvar. Derfor inviterer vi virksomheder i Vejle Nord til at blive en del af klimarejsen. Hvor vi arbejder sammen på tværs for at udvikle løsninger, der er handlingsklare, bæredygtige og styrker konkurrenceevnen - for de enkelte virksomheder og på tværs af erhvervslivet.
Klimapartnerskab Vejle Nord
Broloftet 2, 6. th.
8240 Risskov
Kontakt
+45 5114 2227
info@vejlenord.dk
apartment